Wonen & Werken - Wonen

• Het centrumplan inclusief het nieuwe Dorpshuis en Sporthal in Zeeland moet afgerond worden.
• In Reek streven we naar een van onderaf gedragen Sport en Spel accommodatie.
• De locaties van TV Reek, Jong Nederland en het sportveld aan de Scheenen zouden gebruikt moeten worden als uitbreidingslocatie voor woningbouw.
• Er moet daarnaast ook in Schaijk, Zeeland én het Oventje gezocht worden naar nieuwe locaties voor woningbouw. Wij denken aan een verdere uitbreiding van de plannen Repelakker en Akkerwinde. Voor het Oventje moet dit nader bekeken worden.
• Na een gemeentelijke herindeling zullen er gebouwen van de gemeente niet meer in gebruik zijn. De gemeente moet actief op zoek naar een herbestemming voor deze gebouwen.
• De toenemende ontkerkelijking heeft op termijn consequenties voor (her)bestemming van de kerkgebouwen. De gemeente dient actief in gesprek te zijn met de parochiegemeenschappen over dit proces.
• De grondprijzen moeten voldoende concurrerend zijn met ons omringende gemeenten, zodat het aantrekkelijk is om in onze dorpen te blijven wonen. Grondprijzen moeten wat ons betreft per kern bepaald worden en passend zijn bij de voorzieningen. Dit kan tot gevolg hebben dat er verschillende prijzen voor bouwgrond worden gehanteerd.
• Er treedt steeds verdere vergrijzing op. Wij vinden het belangrijk dat de ouderen in hun dorpen kunnen blijven wonen. In nieuwbouwplannen dient rekening te worden gehouden met de behoefte aan seniorenwoningen in zowel de (sociale) huur- als koopsector.
• Het is steeds moeilijker voor jongeren om een woning te kopen en voor sociale huurwoningen zijn lange wachtlijsten. Ook betaalbare starterswoningen en sociale huurwoningen voor onze jongeren dienen opgenomen te worden in de nieuwbouwplannen.
• Door actief bouwbeleid en creatief denken heeft dit college ervoor gezorgd dat er flink gebouwd is in onze gemeente. Deze manier van werken willen wij voortzetten.
• Vanuit de gemeente willen wij ondersteuning geven aan het verenigingsleven. Verenigingen zijn het smeermiddel van onze samenleving en verdienen daarom onze steun. Uitgangspunt is dat niet-geprivatiseerde verenigingen daarbij meer steun van de gemeente krijgen. Geprivatiseerde verenigingen staan we bij voorkeur bij in de vorm van kleinschalige subsidies, beperkte huur, borgstellingen, raadgeving en het beschikbaar stellen van het netwerk van de gemeente.