Bomen & Boeren - Boeren

De veranderingen in de agrarische sector hebben of krijgen veel impact op de sector. Onder agrariërs ontstaan schrijnende situaties, er zijn er veel die –al dan niet gedwongen- zijn gestopt met hun bedrijf. Een bedrijf dat vaak al generaties lang door de familie werd gedreven. Voor de toekomst is de verwachting dat er nog veel meer bedrijven zullen gaan stoppen. Dit zorgt ervoor dat er veel agrarische bebouwing niet meer in gebruik zal zijn. Om nu te voorkomen dat het buitengebied verpaupert en de voormalige agrariërs in een neerwaartse spiraal terecht komen stellen wij een aantal maatregelen voor:

• In ruil voor de sloop van agrarische objecten en het afgeven van de agrarische bestemming kunnen agrariërs een woonbestemming op de voormalige bedrijfswoning ontvangen, een boerderijsplitsing of een horecabestemming in en rond het natuurgebied de Maashorst.
• Wijs gebieden aan waar de agrarische bestemmingen boven overige bestemmingen worden geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat een uitbreiding niet plaats kan vinden omdat er een woonhuis is gesitueerd in de nabijheid. Situering in de buitengebieden van onze dorpen ligt voor de hand.
• Trek als gemeente intensief op met branche- en belangenverenigingen van de agrarische sector om zo tot een gezamenlijk flankerend beleid te komen.

In zijn algemeenheid hebben wij de volgende visie op de agrarische sector in onze gemeente:

• De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze gemeente. Ze dient op die manier behandeld te worden.  • Ga praktisch en met gezond boerenverstand om met grondgebondenheid. Indien een tuinder bijvoorbeeld in het kader van gewasroulatie een perceel grond van een melkveehouder pacht dan vinden wij het passend om deze gepachte grond toch mee te laten tellen als grond voor de melkveehouder.
• Ons geurbeleid ligt in lijn met de ons omliggende gemeenten. Dit dient ook zo te blijven. Door fors af te wijken van de normen kan de concurrentie positie van onze agrariërs negatief beïnvloed worden.
• We willen vanuit de gemeente voorop blijven lopen in de ontwikkeling van proeflocaties van duurzame teeltmethoden van voedsel gewassen. We willen de weg vrij maken voor verdere commercialisering, zoals nu gebeurt en op uitgebreidere schaal.
• Bomen en boeren hoeven niet tegenstrijdig aan elkaar te zijn, maar kunnen elkaar aanvullen.
• Dierenwelzijn is voor ons erg belangrijk. Wij vinden dat dier gerelateerde ondernemingen zoveel mogelijk van agrarische aard moeten zijn. Geen honden/broodfokkers.
• Duurzaamheid: De gemeente dient actief aan te moedigen dat haar inwoners etenswaren zo dicht mogelijk bij huis halen, bij voorkeur streekproducten.